Prevádzkový poriadok

paintballového areálu

Účinnosť prevádzkového poriadku:              od 15. 8.2010

Vypracovala:                                                 PhDr. Jana Maniková

Podpis:                                                   

 

I.               

Účel prevádzkového poriadku

Účelom Prevádzkového poriadku /ďalej PP/ je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa v areáli.

PP je súhrn opatrení na ochranu zdravia osôb, ktoré v areáli zabezpečujú prevádzku, osôb, ktoré zabezpečujú športovú, vzdelávaciu a spoločenskú činnosť, ako i účastníkov športových, vzdelávacích a spoločensko-rekreačných aktivít.

PP je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku areálu, pre osoby, ktoré vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na šport, vzdelávanie a rekreačné aktivity, ako i účastníkov športových, vzdelávacích a spoločensko-rekreačných aktivít.

Tento PP musí byť v areáli zverejnený na viditeľnom mieste.

Doplnkom PP je Traumatologický plán.

II.     

Identifikačné údaje

Vlastník nehnuteľnosti:         Istrochem Reality, a.s.

                                               Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava

Zapísaný v Obch. reg. Okr. Súdu BA I. odd. Sa, vložka č. 2572/B

Nájomca:                                PhDr. Jana Maniková – Profesionál

                                               Mudrochova ul. Č. 3, 831 06 Bratislava

                                               Zapísaný v Živ. reg. Obv. úradu BA, č. živ. reg. 103-2447

Osoba zodpovedná za prevádzku:

PhDr. Jana Maniková

Kontakt:                                 0904 858 234

                                               jmprofi@gmail.com


III.

Charakteristika areálu

Areál na nachádza v katastrálnom území Bratislava III. - Nové mesto. Je známy ako štadión Mierová kolónia. Dostupný je z Vajnorskej ulice cez Magnetovú ulicu a z druhej strany je ohraničený Rožňavskou ulicou.

Paintballové ihrisko zaberá z uvedeného územia plochu o celkovej výmere 10.000 m2.

Ihrisko je nekryté, s trávnatým upravovaným povrchom, porastené stromami a kríkmi:

·        časť Military - zameraná na military štýl paintball-u s prírodými prekážkami a umelo vybudovanými bariérami. Veľkosť ihriska je cca 80 x 50 m.

·        časť Speedball - pneumatikové ihrisko o rozmeroch 60 x 32 m, vhodné pre 8 až 16 hráčov. 

Vzhľadom k prevádzkovaným aktivitám je sú ihriská zabezpečené ochrannými sieťami. V celom areáli sú prísne bezpečnostné pravidlá.

Areál má vyhradený priestor na oddych a občerstvenie.

Parkovanie je možné vo vnútri areálu na vyhradených miestach.

Pozemok je podľa platného územného plánu zaradené ako územie pre šport, telovýchovu, rekreáciu a voľný čas.

IV.

Vstup do areálu

Celý areál je ohradený, po vonkajšom obvode monitorovaný strážnou službou. Vchod je uzamknutý, vstup do areálu je iba v sprievode poverenej osoby na základe vopred dohovoreného termínu.

V prípade nepriaznivého počasia /dážď, sneh, silný vietor/ je ihrisko uzatvorené.

V priestore paintballového areálu je zákaz voľného pohybu a znečisťovanie priestoru psom;

V.

Povinnosti objednávateľov akcie

Oboznámiť účastníkov svojej akcie s pravidlami a povinnosťami uvedenými v článku IV. a VI.

Dodržiavať časový harmonogram akcie.

VI.

Povinnosti účastníkov, podmienky účasti na hre

·      hry sa môže zúčastniť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, mladšie osoby len v sprievode dospelých,

·      účastníci sú povinní mať pri sebe doklad totožnosti,

·      po príchode na ihrisko, pred začatím hry je účastník povinný zaregistrovať sa v prezentačnom hárku u osoby zabezpečujúcej akciu,

·      platí prísny zákaz účasti na paintballovej hre pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok;

každý účastník hry je povinný sa na výzvu príslušníka Policajného zboru podrobiť sa orientačnej dychovej skúške, príp. lekárskemu vyšetreniu na účel zistenia, či pri manipulácii s paintallovou zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,

·      všetci súťažiaci a prítomné osoby sú povinné sa v priebehu hry i počas prestávok riadiť pokynmi rozhodcov a organizátorov,

·      po prevzatí výstroja zodpovedá za ne každý účastník osobne, v prípade poškodenia či straty zbrane, doplnkov, výstroja alebo ich častí je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške,

·      každý hráč sa zúčastní hry na vlastnú zodpovednosť,

·      organizátor pri hre nenesie zodpovednosť za ujmy na zdraví fyzického alebo psychického charakteru zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných, herných alebo iných stanovených pravidiel hry,

·      organizátor nenesie zodpovednosť za poškodenie odevu alebo časti odevu zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných; odporúča sa používať oblečenie primerané tejto hre,

—     na hru je možné použiť len značkové zbrane,

—     v prípade použitia vlastnej paintallovej zbrane je účastník povinný sa na výzvu zodpovednej osoby podrobiť meraniu kinetickej energie strely, ktorá môže na ústí hlavne dosahovať najviac 15 J,

—     na ihrisku a všade, kde hrozí zásah značkovacou guličkou, musia hráči a ďalšie osoby po celú dobu hry nosiť na tvári ochrannú masku; ak si potrebuje hráč dať dole masku, je povinný na to upozorniť rozhodcu a za jeho asistencie si ju môže sňať a vyčistiť,

—     strieľať je povolené len na ihrisku v priebehu hry, alebo na miestach určených k testovaniu, alebo vybíjaniu zbraní; mimo hraciu zónu sa nosia zbrane zásadne vybité a zaistené a to v obale, alebo so zasunutou bezpečnostnou zátkou v hlavni,

—     je zakázaný fyzický kontakt medzi protihráčmi,

—     je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou zbraňou na hráča bez nasadenej masky,

—     na rozhodcov a ostatných prítomných, ktorí sa nezúčastňujú hry, sa nesmie strieľať, aj keď majú nasadenú masku,

—     ak hráč spozoruje v priebehu hry, že sa v priestore ohrozenom streľbou nachádza osoba bez masky, je povinný zastaviť paľbu a upozorniť na túto skutočnosť organizátora / rozhodcu,

—     je zakázané ničiť vegetáciu, strieľať na zvieratá a vtákov, poškodzovať prvky ihriska, resp. iné zariadenie areálu, znečisťovať ihrisko a jeho okolie „bufetovým odpadom“,

—     každý hráč je povinný poznať a dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá

—     za hrubé porušenie pravidiel je organizátor / rozhodca oprávnený hráča diskvalifikovať z turnaja / hry, prípadne ho vykázať z areálu ihriska;

VII.

Povinnosti osôb zabezpečujúcich akciu

·      na začiatku oboznámiť účastníkov akcie s bezpečnostnými pravidlami,

·      viesť evidenčnú knihu účastníkov akcie,

·      dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s paintballovou zbraňou,

·      zabezpečiť, aby účastníci paintballovej hry nevstúpili na ihrisko viditeľne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo návykovej látky,

·      zabezpečiť, aby účastníci paintballovej hry nepožívali pred jej ukončením alkoholické nápoje,

·      zastaviť hru v prípade ohrozenia zdravia účastníkov,

·      oboznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, alebo strelbu zo zbrane mimo určených priestorov, alebo závažné zranenie účastníka hry,

·      zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku,

·      vytvárať čo najlepšie podmienky na športovú, vzdelávaciu a rekreačnú činnosť,

·      odomykať a uzatvárať areál;

VIII.

Vplyv na životné prostredie

Paintballová zbraň je plynová zbraň určená na vystreľovanie striel so značkovacou látkou. Náplň striel - guličiek je vyrábaná z potravinárskych farieb, ktoré sú pre životné prostredie nezávadné.info@bratislavapaintball.sk

BratislavaPaintball.sk © Privacy PolicyDomov      |       O nás       |       Vybavenie       |       Služby       |       Galéria